Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z serwisu internetowego Moje EKO.

 

§ 1. Definicje

Serwis – serwis internetowy Moje EKO działający pod adresem URL: http://mojeeko.net a także każdym innym adresem URL będącym do niego przekierowaniem.
Administrator Serwisu – właściciel, podmiot zarządzający i administrujący Serwisem: (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Moje EKO, niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Użytkownik – każdy korzystający z Serwisu.
Konto – obszar pamięci oraz funkcjonalności i narzędzia informatyczne udostępniane zarejestrowanemu Użytkownikowi w Serwisie po zalogowaniu.
Wizytówka – podstrona Serwisu zawierająca informacje o oferowanym produkcie lub prowadzonej działalności, utworzona i opublikowana wg ustalonego, stałego szablonu za pomocą odpowiednich funkcjonalności i narzędzi informatycznych do edycji dostępnych w ramach Konta Użytkownika w Serwisie.
Profil – podstrona Serwisu zawierająca informacje o zarejestrowanym Użytkowniku i odnośniki do jego Wizytówek w Serwisie, opublikowana wg ustalonego, stałego szablonu. Użytkownik za pomocą odpowiednich funkcjonalności i narzędzi informatycznych do edycji dostępnych w ramach swojego Konta może samodzielnie edytować treści zawarte w Profilu.

 

§ 2. Ogóle warunki i zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis ma na celu prezentację informacji o szeroko pojmowanych produktach ekologicznych oraz ich producentach i sprzedawcach. Informacje zamieszczają samodzielnie zainteresowani Użytkownicy wykorzystując do tego celu odpowiednie funkcjonalności i narzędzia informatyczne udostępnione przez Administratora Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
3. Wszystkie treści opublikowane w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników.
4. Możliwość publikacji własnej treści w Serwisie mają tylko Użytkownicy zarejestrowani. Opublikowane treści mają formę Wizytówek zawierających informacje o oferowanych produktach lub prowadzonej działalności.
5. Rejestracja w Serwisie jest przeznaczona dla Użytkownika, którzy spełnia jeden z poniższych warunków:
a) jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej,
b) jest osobą prawną,
c) jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
d) produkuje żywność w ramach własnego gospodarstwa rolnego.
6. Wszyscy Użytkownicy mają możliwość komentowania treści zawartych w opublikowanych Wizytówkach.

 

§ 3. Rejestracja i konto Użytkownika

1. Do przeprowadzenia rejestracji wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz aktywacja Konta zgodnie z procedurą, którą Użytkownik otrzymuje w treści maila wysłanego na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym podanych przez niego danych.
3. Użytkownik, który dokonał skutecznej rejestracji otrzymuje Profil w Serwisie i dostęp do swojego Konta. Treści zawarte w Profilu mogą być samodzielnie edytowane przez Użytkownika w każdym czasie za pomocą odpowiednich funkcjonalności i narzędzi informatycznych do edycji dostępnych w ramach jego Konta w Serwisie.
4. Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
5. Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta na czas nieokreślony za wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt 7. poniżej.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub usunięcia Konta Użytkownika, gdy:
a) Użytkownik publikuje treści zabronione, wymienione w § 4 pkt. 9,
b) Konto jest zdublowaniem innego aktywnego Konta w Serwisie,
c) Użytkownik nie dokonał aktywacji swojego Konta w terminie 30 dni od rejestracji,
d) Użytkownik nie przestrzega innych postanowień niniejszego Regulaminu.
Zamknięcie lub usunięcie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich opublikowanych przez niego treści w Serwisie.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w Serwisie Konta w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej z Administratorem Serwisu, kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zamknięcie lub usunięcie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich opublikowanych przez niego treści w Serwisie.

 

§ 4. Publikacja treści przez Użytkowników

1. Użytkownik zarejestrowany otrzymuje możliwość samodzielnej publikacji treści w formie Wizytówki za pomocą odpowiednich funkcjonalności i narzędzi informatycznych do edycji dostępnych w ramach jego Konta w Serwisie.
2. Użytkownik zarejestrowany może opublikować więcej niż jedną Wizytówkę w Serwisie.
3. Użytkownik, który opublikował Wizytówkę może modyfikować jej treść lub usunąć Wizytówkę w każdym czasie. Może tego dokonać samodzielnie, wykorzystując dostępne w ramach jego konta odpowiednie narzędzia do edycji. Na prośbę Użytkownika odpowiedniej modyfikacji lub usunięcia Wizytówki może dokonać także Administrator Serwisu.
4. W szczególnych przypadkach na prośbę Użytkownika publikacji jego Wizytówki może dokonać Administrator Serwisu. Publikacja odbywa się na podstawie materiałów i dokładnych wytycznych przekazanych przez Użytkownika.
5. Zamieszczanie w Serwisie treści w każdej formie jest dobrowolne i jednoznaczne ze zgodą Użytkownika na ich publiczne udostępnienie w Serwisie i innych serwisach partnerskich.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści w każdej formie, które opublikował w swoim Profilu i Wizytówkach, a w szczególności za ich aktualność i zgodność ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarzy, które publikuje w Serwisie.
8. Serwis nie prowadzi sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Użytkowników. Administrator Serwisu nie jest stroną w transakcjach między Użytkownikami i ich klientami.
9. Zabroniona jest w Serwisie w każdej formie publikacja przez Użytkowników treści nieprawdziwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, mających nas celu dyskredytację innych Użytkowników, uznawanych powszechnie za naganne moralnie czy społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i prawa własności intelektualnej oraz treści pozostających w sprzeczności z obowiązującym prawem.
10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia Wizytówki:
a) zawierającej treści zabronione, wymienione w pkt 9 powyżej,
b) zawierającej informacje niezgodnie z profilem treści Serwisu,
c) zawierającej treści identyczne z treścią innej Wizytówki przyporządkowanej do tej samej kategorii tematycznej,
c) utworzonej wbrew woli podmiotu, którego dotyczy,
d) na prośbę Użytkownika, który ją utworzył.
11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy zawierających treści zabronione, wymienione w pkt 9 powyżej.
12. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca publikacji Wizytówki, jeśli została ona przyporządkowana do kategorii tematycznej niezgodnej z jej treścią. Administrator Serwisu może dokonać tej zmiany bez wiedzy Użytkownika, który jest jej autorem.
13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku kiedy jest to niezbędne do prawidłowej publikacji Wizytówki lub niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 

§ 5. Przechowywanie i przetwarzanie danych o Użytkownikach

1. Jakiekolwiek informacje podane przez Użytkowników stanowiące ich dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu koniecznym do realizacji usług dostępnych w Serwisie, w sposób i zakresie określonych w jego regulaminie.
2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie podaje dane dobrowolnie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ten Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Użytkownika.
4. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
5. Administrator Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta w Serwisie przed użyciem przez osoby nieuprawnione.
6. Szczegółowe zasady ochrony prywatności Użytkowników Serwisu określa dokument Polityka prywatności.

 

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym składający reklamację zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Odpowiedź zostanie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie funkcjonalności udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
b) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Serwisu;
c) przerwy w dostępie do Serwisu lub do wybranych usług i funkcjonalności udostępnianych za jego pośrednictwem zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora Serwisu;
d) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Administratora Serwisu.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian lub zaprzestania udostępniania istniejących funkcjonalności i usług oraz wprowadzania nowych funkcjonalności i usług w każdym czasie o czym poinformuje Użytkowników w stosownym komunikacie podanym do wiadomości w ramach Serwisu.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub części niniejszego Regulaminu o czym poinformuje Użytkowników w stosownym komunikacie. Korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień przez Użytkownika.
5. Wszelkie uwagi, komentarze, sugestie oraz informacje o naruszeniach postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015.

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information